Home / Tủ sách luật

Tủ sách luật

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Chương V – Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông 1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này vàcó giấy …

Đọc thêm »

Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chương III – Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Điều 39. Phân loại đường bộ 1. Mạng lưới đườngbộ được chia thành sáu hệ thống,gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng, quy định như sau: a) Quốc lộ là …

Đọc thêm »

Những quy định chung luật Giao Thông Đường Bộ

Luật giao thông đường bộ.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ. Chương I – Những quy định chung Điều 1. Phạm vi điều …

Đọc thêm »